5689 عضو کميسيون عمران شوراي شهر کرج: بهره برداري از دانش مديريت نوين راهکار رهايي از ترافيک است عضو کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر کرج، گفت: کلانشهر کرج همچون ديگر کلانشهرهاي کشور با معضل ترافيک مواجه است بر اين اساس بايد براي رهايي از اين معضل در راستاي بهره برداري از علم و دانش مديريت نوين گام برداريم. مريم قهرماني در گفتگو با خبرنگار پايگاه خبري مديريت شهري کرج، ترافيک را يکي از پديده هاي زندگي شهرنشيني مدرن دانست و با بيان اينکه براي کنترل و کاهش اين معضل بايد از راهکارهاي علمي و کارشناسي شده استفاده کرد، افزود: به طور قطع بدون ايجاد زيرساخت‌هاي ترافيکي همچنين توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي، نمي‌توان کاهش ترافيک را شاهد بود.<BR> <BR> <BR> وي با بيان اينکه در دوره چهارم فعاليت شوراي اسلامي شهر کرج، تمرکز ويژه‌اي بر موضوع کاهش معضل ترافيک اين کلانشهر صورت گرفت، عنوان کرد: به تبع اين مهم طرح‌ها و مصوبات کارآمد و خوبي نيز مطرح شد که بي شک با اجراي کامل اين طرح ها بخش مهمي از معضل ترافيک در کرج برطرف مي‌گرديد.<BR> <BR> <BR> وي بيان داشت: به عنوان نمونه مصوبه خريد 200 دستگاه اتوبوس جديد و اضافه شدن آن به ناوگان اتوبوسراني کرج با هدف کاهش ترافيک و تشويق عموم براي استفاده از ناوگان عمومي حمل و نقل به تصويب شوراي شهر رسيد.<BR> <BR> <BR> عضو کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر کرج افزود: اگر تجهيزات حمل و نقل عمومي در دسترس عموم مردم حتي ساکنان مناطق غير برخوردار قرار گيرد به طور قطع استقبال براي استفاده از وسائل نقليه شخصي کاهش مي‌يابد.<BR> <BR> <BR> مريم قهرماني عنوان کرد‌: در اين صورت است که مي‌توانيم اميدوار به کاهش هزينه‌هاي مردم ناشي از استفاده از وسائل نقليه شخصي، کاهش ترافيک و به ويژه کاهش آلودگي هوا باشيم.<BR> <BR>