1467 فیلم تصویری سایت استانی ایرنا البرز گشایش یافت سایت استانی ایرنا البرزبا حضور دکتر جوانفکر مشاور رییس جمهور و مدیرعامل ایرنا ، مهندس فرهادی استاندار البرز و مهندس آقازاده شهردار کلانشهر کرج وجمعی از اصحاب رسانه و مدیران استان البرزرسما گشایش یافت . افتتاح سایت استانی ایرنا البرز- فیلم