وب سایت شبکه خبری کرج


کد مطلب: 5693  |  تاريخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴  |  ساعت: ۹:۳۶

بهره مندي 99 درصدي شهرهاي البرز از گازشهري

مديرعامل شرکت گاز البرز گفت که اکنون بيش از99 درصد از شهرهاي اين استان به گاز شهري متصل است.

حسين تقي نژاد روز پنجشنبه درگفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: تا پايان سال 91 تعداد شهرهايي که به گاز شهري متصل بودند، 15شهر بود که اکنون به 16 شهررسيده است.


وي اضافه کرد: يک شهرباقيمانده از استان البرز آسارا است که درمرحله مطالعات و طراحي قرار دارد و به زودي روند اجرايي اين طرح نيز عملياتي خواهد شد.


وي درخصوص وضعيت گازرساني به روستاهاي استان البرز نيز گفت: اکنون در استان البرز 295 روستا وجود دارد که 129روستا ازنعمت گاز بهره مندهستند.


تقي نژاد خاطرنشان کرد که بيش از 79 درصد خانوارهاي روستايي ازگازشهري استفاده مي کنند، برنامه گازرساني 8 روستا دردست اجرا و 22روستا درصدد انتخاب پيمانکار براي عملياتي کردن اجراي آن است.


وي گفت: با پيش بيني هاي انجام شده مقررشده تا پايان دولت تدبير و اميد بيش از81 درصد از خانوارهاي روستايي به گاز شهري متصل شوند.


تقي نژاد به عملکرد گازرساني درصنايع استان البرز پرداخت و بيان داشت: درسال 92 تعداد 2هزارو 687واحد صنعتي با يکهزار و 970 متر مکعب گاز مصرفي وجود داشت، اما درسال 94 اين رقم به 3هزارو 98 واحد و بيش از 2هزارو 580 ميليون مترمکعب حجم گازمصرفي رسيده است.


وي گفت : همچنين دربخش صنعت درسال جاري 201 مورد عقد قرارداد جديد انجام شده است.


وي خاطرنشان کرد: درسال جاري نيز 56واحد جديد راه اندازي شده که با پيش بيني هاي صورت گرفته تا پايان دولت تدبير و اميد 103 واحد ديگر نيز افزوده خواهدشد که نشان از سرمايه گذاري هاي متعدد دراستان البرز است.


مديرعامل شرکت گازاستان البرزنيز دربخش ديگري ازسخنان خود اضافه کرد: ازابتداي سال جاري 33هزارو 250 اشتراک پذيري جديد دربخش شهري و 2هزارو 283 مورد دربخش روستايي داشتيم که نسبت به برنامه تکليفي 533مشترک افزايش داشته است .

انتهای خبر / وب سایت شبکه خبری کرج

چاپ خبر