5705 اجرای نخستین طرح توانمند سازی روانی - اجتماعی دانش آموزان مدیر کل آموزش و پرورش البرز گفته که نخستین طرح توانمند سازی خسرو ساکی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا هدف از اجرای این طرح را ارتقای سلامت روانی دانش آموزان و اولیا ، کاهش آسیب های اجتماعی و بهبود وضع تحصیلی دانش آموزان در محله های پرآسیب ذکر کرد. <span style="text-indent: 8px;">خسرو ساکی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا هدف از اجرای این طرح را ارتقای سلامت روانی دانش آموزان و اولیا ، کاهش آسیب های اجتماعی و بهبود وضع تحصیلی دانش آموزان در محله های پرآسیب ذکر کرد.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-indent: 8px;"><span style="text-indent: 8px;">وی با اشاره به اینکه این طرح به صورت آزمایشی در یک مدرسه از البرز ، همزمان با سایر استان های کشور در سال تحصیلی 96 - 95 احرایی شده است، اظهار کرد: دانش آموزان در این برنامه با هفت نوع مهارت زندگی و سنجش مهارت تحصیلی در قالب کارگاه های آموزشی آشنا شدند.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-indent: 8px;"><span style="text-indent: 8px;">وی از مهارت های ارتباطی ،حل مسئله و تصمیم گیری ، جرات ورزی ، مقابله با استرس ، کنترل خشم ، تفکر نقادانه و خلاق و نقش باورها و اندیشه های دینی در تامین بهداشت روانی بعنوان مهارت های هفت گانه زندگی اجرا شده برای دانش آموزان یاد کرد.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-indent: 8px;"><span style="text-indent: 8px;">مدیر کل آموزش و پرورش البرز از تمرکز حواس ، افت تحصیلی ، برنامه ریزی تحصیلی ، روش های ایجاد انگیزه ، مدیریت زمان و روش های مطالعه نیز به عنوان مهارت های شش گانه تحصیلی اجرا شده برای دانش آموزان البرزی درطرح توانمندسازی روانی - اجتماعی نام برد</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-indent: 8px;"><span style="text-indent: 8px;">ساکی اضافه کرد: مشاوران مدرسه نیز در قالب محورهای 13 گانه این طرح ، اقدام به برگزاری نشست های آموزشی - مشاوره ای برای دانش آموزان و والدین کردند.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-indent: 8px;"><span style="text-indent: 8px;">وی تصریح کرد: امروزه به علت تغییر در شیوه های زندگی و تغییرات عمیق فرهنگی ، بسیاری از افراد توانایی لازم برای مواجهه با مسائل زندگی را ندارند و این موضوع آنان را در زندگی آسیب پذیر کرده است.&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-indent: 8px;"><span style="text-indent: 8px;">وی گفت: به همین علت دانش آموزان به الگوها و مهارت هایی نیاز دارند تا بتوانند با وظایف خود درباره خویشتن ، افراد و جوامع انسانی براساس آموزه های دینی و چالش های زندگی آشنا شوند و از این الگوها استفاده عملی کنند.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-indent: 8px;"><span style="text-indent: 8px;">مدیر کل آموزش و پرورش البرز افزود: این طرح آزمایشی در مدرسه فرهنگ دوره تحصیلی متوسطه اول ناحیه سه آموزش وپرورش کرج اجراشد.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-indent: 8px;"><span style="text-indent: 8px;">ساکی بیان کرد: در این مدرسه 10 کارگاه آموزشی برای 270 دانش آموز این مدرسه و اولیای آنان برگزار شد.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-indent: 8px;"><span style="text-indent: 8px;">وی تاکید کرد: در آئین اختتامیه این طرح با اهداء لوح سپاس از 10 دانش آموزان برگزیده شده طرح توانمند سازی روانی - اجتماعی در البرز تجلیل شد.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-indent: 8px;"><span style="text-indent: 8px;">استان لبرز 440 هزار دانش آموز دارد.</span>